nowhereagency

Informationer på Svenska:

 
 

Utökad information för behandling av personuppgifter och användning av cookies


Enligt vad som föreskrivs i EU: s dataskyddsförordning 2016/679 (även kallad Allmänna dataskyddsförordningen eller GDPR) informerar vi dig om att de uppgifter du lämnar behandlas på ett lagligt och korrekt sätt och kommer att hållas under en period av två år.

Databehandling utförs av datakontrollanten: Key Strategic AB (SE556687137101)

Personuppgifter är inte föremål för upplysningar eller överförs på något sätt till tredje part. De uppgifter du har tillhandahållit kommer att användas i tid för att svara på din förfrågan.

Dessutom kan vi använda den emailadress du har angett för oss för att kommunicera med dig och informera dig om nyheter om våra produkter du är intresserad av. Även i så fall får du chansen att ändra dig och fråga om att sluta ta emot denna typ av kommunikation.

Tillhandahållandet av personuppgifter är frivilligt; Några vägran gör det omöjligt att uppfylla ovannämnda ändamål.

Du kan hävda dina rättigheter (inklusive rådfråga, uppdatera och på annat sätt ändra dina uppgifter, eller begära avbokning eller omvandling till en anonym form) genom att kontakta datakontrollern:

Key Strategic AB (SE556687137101), med säte i Sverige i Docksta, Hamnen 10 87033 - email: tellme @ keystrategic.se.

Användning av cookies
För att göra den så effektiv och användbar som möjligt använder den här webbplatsen cookies. När du besöker webbplatsen anslås därför en minimal mängd information till användarens enhet, till exempel små textfiler som heter "cookies", som sparas i användarens webbläsarkatalog.

Samtycke eller förnekande begärde via en pop up banner som visas på varje sida du besöker för första gången, är alltid tydlig och kan återkallas när som helst genom att klicka på den svarta banner "inställningen Cookies" längst upp till vänster och ändra sitt val. Dessutom kan detta val också göras i slutet av denna kommunikation (längre ner).

Du kan när som helst inaktivera cookies från din webbläsare. Denna operation kan dock förhindra att användaren använder vissa delar av webbplatsen.
Tillstånd för användning av sådana cookies uttrycks också genom den person som använder den enskilde inställning du valde fritt till din webbläsare för att navigera på webbplatsen, under förutsättning att användarens förmåga att kommunicera vid alla tidpunkter till dataprocessorn hans egen vilja med avseende på de data som hanteras via de cookies som webbläsaren har accepterat.

Som exempel pekar vi på hur man hanterar kakor i Google Chrome-webbläsaren:
Klicka på menyn "Anpassa och kontrollera Google Chrome" längst upp till höger. Välj objektet "Inställningar" och längst ner på sidan, klicka på "Visa avancerade inställningar ...". Klicka på knappen "Innehållsinställningar" i avsnittet "Sekretess". I avsnittet "Cookies" kan du välja om: Tillåt att spara data lokalt; Spara lokala data endast tills webbläsaren är stängd. Förhindra att webbplatser ställer in data Blockera cookies från tredje part och webbplatsdata. Du kan också hantera undantag och ta bort en eller alla cookies.

Nedan finns de typer av cookies som kan användas på sajten med en beskrivning av syftet med användningen.

Analytiska cookies

Cookies av denna typ används för att samla in information om användningen av webbplatsen. Ägaren använder denna information för statistisk analys, för att förbättra webbplatsen och förenkla användningen samt att övervaka sin korrekta funktion.

Denna typ av cookie samlar anonym information om användarnas aktivitet på webbplatsen och hur de kom fram till webbplatsen och de besökta sidorna. Cookies i den här kategorin skickas från webbplatsen eller från domäner från tredje part. Mer information om olika typer av cookies (äganderätt, beskrivning / funktion och utgångsdatum) finns på denna länk.

 Jag accepterar cookies-policyen
Jag påminner dig om att du alltid kan ändra dig och ändra ditt val genom att fråga ändring till datakontrollern (Key Strategic AB).

Datasäkerhet

Vi gör allt för att se till att dina uppgifter hålls på säkra sätt. Databasen finns i vårt konto på HubSpot-plattformen, vilket är dataprocessorn. Här kan du läsa den utökade sekretesspolicyen för HubSpot Inc.

 

 

Information in English:

Extended information for the processing of personal data and use of cookies

 

As required by the EU Data Protection Regulation 2016/679 (also known as the General Data Protection Regulation or GDPR), we inform you that the data you provide will be processed in a lawful and correct manner and will be kept for a period of two years.

Data processing is performed by the Data Controller: Key Strategic AB (SE556687137101)

Personal data are not subject to disclosure nor are they transferred in any way to third parties. The data you have provided will be used on time to respond to your request.

In addition, we may use the email address you have indicated to us to communicate with you and inform you about news concerning our products you are interested in. Even in that case, you will have the chance to change your mind and ask to stop receiving this type of communication.

The provision of personal data is optional; any refusal will make it impossible to fulfill the aforementioned purposes.

You can assert your rights (including consult, update and otherwise modify your data, or request the cancellation or transformation into an anonymous form) by contacting the Data Controller:

Key Strategic AB (SE556687137101), with registered office in Sweden in Docksta, Hamnen 10 87033 - email: tellme @ keystrategic.se.

Use of cookies
In order to make it as efficient and easy to use as possible, this site uses cookies. Therefore, when visiting the Site, a minimum amount of information is entered into the User's device, such as small text files called "cookies", which are saved in the User's Web browser directory.

The consent or denial, requested through a pop up banner that appears on every page visited for the first time, is always explicit and can be revoked at any time by requesting it to the Data Controller (see above).

You can disable cookies from your browser at any time. However, this operation may prevent the User from using certain parts of the Website.
The consent to the use of these cookies is also expressed by the interested party through the individual setting that has freely chosen for the browser used for browsing the site, without prejudice to the user's right to communicate at any time to the Data Controller his own will regarding the data managed through the cookies that the browser has accepted.

As an example, we point out how to manage cookies in the Google Chrome browser:
Click on the "Customize and control Google Chrome" menu at the top right. Select the item "Settings" and, at the bottom of the page, click on "Show advanced settings ...". In the "Privacy" section, click on the "Content settings" button. In the "Cookies" section you can choose whether: Allow data saving locally; Store local data only until the browser is closed; Prevent sites from setting up data; Block third-party cookies and site data. You can also manage exceptions and delete one or all cookies.

Below are the types of cookies that can be used on the Site with a description of the purpose linked to the use.

Analytical cookies

Cookies of this type are used to collect information on the use of the site. The Owner uses this information for statistical analysis, to improve the site and simplify its use, as well as to monitor its correct functioning.

This type of cookie collects anonymous information on the activity of users on the site and the way in which they arrived at the site and the pages visited. Cookies in this category are sent from the site itself or from third-party domains. More information about the different types of cookies (ownership, description / function and expiration) can be found at this link.

Data security

We make every effort to ensure that your data is kept in the safest way. The database resides in our account on the HubSpot platform, which is therefore the Data Processor. Here you can read the extended Privacy Policy of HubSpot Inc.